skip to Main Content
Twintig hectare extra groen in Rotterdam

Twintig hectare extra groen in Rotterdam

Rotterdam
21.5.2019

Twintig hectare extra groen in Rotterdam

Begin april legde Bert Wijbenga is het Actieplan ‘Rotterdam gaat voor groen’ voor aan de gemeenteraad. Wijbenga is wethouder handhaving, buitenruimte, integratie en samenleven.

In het plan wordt gepleit voor groene investeringen in de stad. Doel is het vergroten van de hittestress- en waterbestendigheid van en de soortenrijkdom in Rotterdam door de aanleg van 20 ha extra groen. De maatregelen zullen – volgens de Rotterdammers – leiden tot een nóg fijnere woon-en werkomgeving… Voor de investeringen is € 12,5 miljoen uitgetrokken. Daar bovenop wordt in de aanleg van ecologische verbindingen nog eens € 3,5 miljoen geïnvesteerd.

Het plan om 200.000 m2 extra groen aan te leggen komt voort uit het Coalitieakkoord van Rotterdam. De ambitie is dat de 20 ha binnen drie jaar wordt gerealiseerd door uitbreiding of aanleg van parken en door het vergroenen van kruispunten, daken of straten. Van de 20 ha is ca. 40% in gebruik als openbare ruimte en dus eigendom van de gemeente. Ongeveer 60% is in private handen. Rotterdam heeft zichzelf met het Actieplan voor een aanzienlijke vergroeningsopgave gesteld. Maar de gemeente staat er niet alleen voor. Gestreefd wordt naar samenwerking met de bewoners, bedrijven en woningbouwcorporaties. Het actieplan kent vier pijlers: 1. Groene daken; 2. Werklocaties; 3. Openbare ruimte; 4. Dichtbij huis.

Groene daken

Een verkoelende werking in de zomer en een isolerende werking in de winter, dit zijn bekende voordelen van groene daken. Iets minder bekend, maar niet minder belangrijk is het waterbergend vermogen en de bijdrage aan het vergroten van biodiversiteit. Op dit moment kent Rotterdam ongeveer 360.000 m2 groene daken. De gemeente wil dat met 60.000 tot 80.000 m2 uitbreiden.

Daarvoor wordt nadrukkelijk ook gekeken naar particulieren. De bestaande subsidieregeling wordt voortgezet. Deze regeling betreft een bijdrage van € 15 euro per m2 groen dak. In 2020 wil de gemeente een nieuwe subsidieregeling invoeren om multifunctioneel dak gebruik te stimuleren. Het doel ervan is om grote vastgoedeigenaren, projectontwikkelaars en beleggers een financiële impuls te geven om de drempel om in multifunctionele daken te investeren, te verlagen. Naast de vastgoedeigenaren worden ook de woningbouwcoöperaties gestimuleerd om de daken te vergroenen. Dit sluit aan op de prestatieafspraken in het woningbouwakkoord Rotterdam 2018 – 2021.

Vergroening bedrijventerreinen

Bedrijven staan doorgaans op verharde terreinen, ‘steenwoestijnen’ volgens sommigen. In Rotterdam gaat het om 700 ha verdeeld over 43 bedrijventerreinen. Door waar mogelijk de verharding te vervangen door meer groen wordt hittestress en het waterbergend vermogen van de percelen vergroot. In het plan wordt als ambitie de vergroening van één tot drie ha genoemd. Het gaat dan om ‘maatwerk’ met als inzet verduurzaming van delen van bedrijventerreinen. Op dezelfde manier wordt gekeken naar kantoorlocaties, maar de speelruimte is beperkt. Ook hier streeft de gemeente naar nauwe samenwerking met marktpartijen.

Het havengebied

Het havengebied vergt een andere aanpak. Met bijna 8000 ha is de Rotterdamse haven de grootste van Europa. Het Havenbedrijf is zich bewust van de urgentie van vergroening. Nu al wordt een gebied van 900 ha waar leidingen en kabels liggen, ten behoeve van een grotere biodiversiteit extensief beheerd. Ook wordt op verschillende locaties langs de rivier gewerkt aan de verbetering en vergroening. De gemeente en het Havenbedrijf Rotterdam onderzoeken samen de mogelijkheden om bij de realisatie van de groene ambities samen op te trekken.

Extra groen in de openbare ruimte

Openbaar groen schept ruimte waarin mensen elkaar kunnen ontmoeten, samen kunnen zijn, kunnen sporten enz. Maar dat is niet het enige. De parken en plantsoenen maken de klimaatbestendigheid van de stad groter en spelen een belangrijke rol bij ecologische verbindingen tussen groengebieden. De gemeente Rotterdam heeft als eigenaar van de openbare ruimte een faciliterende rol. In de ‘Visie Openbare Ruimte’ heeft Rotterdam vergroening als speerpunt benoemd. Voor de komende jaren is de verwachting dat er zes tot tien hectare extra groen wordt aangelegd. Dat kan bij projecten waar de openbare ruimte opnieuw wordt ingericht of bij nieuwbouwprojecten. Het verbinden van groene plekken krijgt aandacht, maar ook is er aandacht voor verbinding met de groenblauwe structuur binnen én buiten de stad. Dat schept voorwaarden voor het vergroten van de biodiversiteit, binnen en buiten de stadsgrenzen. Een stadsecoloog bewaakt het uitgangspunt dat bij de vergroeningsopgave biodiversiteit centraal staat. De stadsecoloog stelde een richtinggevende lijst met planten, struiken of bomen die tot meer biodiversiteit leiden.

Burgers betrekken

Een belangrijk uitgangspunt is om bij de ambities om de openbare ruimte te vergroenen, de bewoners te betrekken. De gebiedscommissies en wijkraden in Rotterdam worden gehoord en denken mee aan de plannen voor het vergroenen van eigen wijk. Bekend is dat een groenere omgeving een positief effect heeft op de contacten tussen bewoners. Het komt de samenhang in een wijk ten goede. Binnen het actieplan wordt ook rekening gehouden met kleinere groene locaties. Gehoopt wordt om hier één á twee ha extra groen te kunnen realiseren. Het plan is om een ‘menukaart’ aan te bieden voor particulieren die willen bijdragen aan vergroening. Voorbeelden zijn het aanleggen van geveltuinen, het – met ondersteuning van een wijktuinman – zelf beheren van groen of de ontwikkeling van een groen bewonersinitiatief. De bestaande aanpak van een tuincoach wordt voortgezet en ook subsidies voor groene schoolpleinen maken een doorstart. De nadruk ligt op de combinatie groen en blauw, waarbij waterberging een grote rol speelt.

De planning

En wanneer is al het groen gerealiseerd? Vanaf 2019 tot 2022 wordt verwacht dat Rotterdam elk jaar gemiddeld 5 ha groen rijker wordt. Een mooi, groen vooruitzicht!

Doelstellingen                               Budgetverdeling

Openbare ruimte 6-10 hectare       60% van het budget

Daken 6-8 hectare                          20% van het budget

Dichtbij huis 1-2 hectare                 20% van het budget

Werklocaties 1-3 hectare                 10% van het budget

Bron: Gemeente Rotterdam/Stadsontwikkeling

 

Back To Top
The Green City uses Googles cookies and scripts to analyse your use of our website anonymously, so we can customise its functionality and effectiveness and display advertisements. We also use Facebook, Twitter, LinkedIn and Google cookies and scripts, with your consent, to enable social media integration on our website. If you wish to change which cookies and scripts we use, you can alter your settings below.
Annuleren