skip to Main Content
Stikstof en natuurinclusieve stedelijke ontwikkeling

Stikstof en natuurinclusieve stedelijke ontwikkeling

1.10.2019

Stikstof en natuurinclusieve stedelijke ontwikkeling

Het Programma Aanpak Stikstof diende tot voor kort als aanvulling op de Natuurbeschermingswet.  Het PAS had tot doel de schade die stikstof in de natuur aanricht te verminderen en tegelijk ruimte te bieden voor economische ontwikkelingen. De Raad van State heeft het PAS op 29 mei buiten werking gesteld. De motivatie is dat de gehanteerde systematiek een voorschot neemt op de verwachte milieuwinst. Dat botst met de Europese milieuwetgeving in de zogeheten Habitatrichtlijn

De uitspraak heeft overal in Nederland gevolgen. In de gemeente Ede bijvoorbeeld liggen door de uitspraak van de Raad van State 66 projecten stil. Wethouder Willemien Vreugdenhill heeft economische ontwikkeling en natuurbeheer in haar portefeuille. Zij stelt in het Reformatorisch Dagblad het volgende. ‘Ede voert al zo’n vijf jaar beleid waarmee natuur en biodiversiteit worden hersteld en versterkt, juist in combinatie met woningbouw en andere projecten. De gemeente Ede ligt grotendeels in het hoogwaardige natuurgebied van de Hoge Veluwe. Het spanningsveld tussen landbouw, natuur en economische ontwikkeling kennen wij goed. We moeten die niet tegen elkaar uitspelen. Mijn indruk is dat dit beleid de nieuwe standaard wordt. We moeten de schepping goed benutten en bewaren. Onze gemeente heeft een grote agrarische sector. Wij hebben onszelf de norm opgelegd om de uitstoot van fijnstof bij stallen substantieel te verlagen. Om dit te bereiken verplichten we boeren om bij uitbreiding van hun bedrijf de best beschikbare technieken toe te passen, mits haalbaar en betaalbaar. Deze aanpak kunnen we nu kopiëren naar de toetsing van uitstoot van stikstof én andere stoffen. Bescherming van bodem, water en insecten staat voorop. Dat noemen wij natuurinclusief bouwen. Ecologen, bodem-, lucht- en waterdeskundigen kijken mee bij het ontwerp van een project naar de mate van verstoring van allerlei diersoorten. De stem van ecologen en deskundigen klinkt dus luider dan als ze pas in een laat stadium van de toets hun visie geven’.

Stikstof die neerslaat in de natuur leidt tot vermesting – een teveel aan voedingsstoffen waardoor  bepaalde planten sterven – en verzuring van de grond. Stoffen als calcium en magnesium die van nature in de bodem zitten, kunnen verzuring een tijdje tegenhouden. Maar deze zogeheten buffercapaciteit is eindig. In verzuurde grond kunnen planten moeilijker noodzakelijke voedingsstoffen opnemen terwijl er uiteindelijk ook het giftige aluminium in vrijkomt.

Natuur en wonen of werken gaan hand in hand bij integrale gebiedsontwikkeling. Door natuur al vroeg in het planproces mee te nemen, kan natuurinclusieve stedelijke ontwikkeling worden gerealiseerd. Deze manier van werken levert een belangrijke bijdrage aan de natuur en is in harmonie met de Europese milieuwetgeving.

Back To Top
The Green City uses Googles cookies and scripts to analyse your use of our website anonymously, so we can customise its functionality and effectiveness and display advertisements. We also use Facebook, Twitter, LinkedIn and Google cookies and scripts, with your consent, to enable social media integration on our website. If you wish to change which cookies and scripts we use, you can alter your settings below.
Annuleren