skip to Main Content
Ministerie van LNV legt voorstellen en acties bij de Tweede Kamer neer voor meer Groen in de stad

Ministerie van LNV legt voorstellen en acties bij de Tweede Kamer neer voor meer Groen in de stad

1.10.2019

Ministerie van LNV legt voorstellen en acties bij de Tweede Kamer neer voor meer Groen in de stad

Ook in politiek Den Haag is het besef doorgedrongen dat meer groen in de steden noodzakelijk is. Tijdens ons diner pensant op de Vakbeurs Openbare Ruimte zal o.a. Tweede Kamerlid Arne Weverling een toelichting geven op zijn motie ‘Groen in de stad’. Minister Schouten (LNV) heeft onlangs onder andere naar aanleiding van deze motie de Tweede Kamer geïnformeerd over de voorstellen voor meer natuur in steden. Wij zetten hier een en ander voor u op een rij:

De Minister schreef in haar brief o.a. het volgende:

‘Het vergroenen van het stedelijk gebied levert een belangrijke bijdrage aan verschillende maatschappelijke en ruimtelijke opgaven die in de stad samen komen. Natuur in de stad brengt voordelen met zich mee op ecologisch, sociaal en economisch gebied. Het vermindert de gevolgen van klimaatverandering voor stedelingen, zoals wateroverlast en hittestress, die in toenemende mate voelbaar zijn in het stedelijk gebied. Daarnaast gaan mensen in een groene omgeving eerder naar buiten, krijgen meer beweging en komen elkaar vaker tegen. Op die manier draagt het bij aan een betere gezondheid, meer sociale cohesie en een groter welzijn. Meer natuur is ook gunstig voor het vestigingsklimaat. Het trekt bedrijven aan en verhoogt de waarde van vastgoed. Vanuit ecologisch perspectief draagt een groene omgeving bij aan het behoud en herstel van biodiversiteit die zorgelijk is afgenomen. Omdat bepaalde soorten specifiek afhankelijk zijn van het stedelijk gebied is het van belang dat deze leefgebieden verbeterd worden. Door natuur in de stad te versterken kunnen ook nieuwe leefgebieden ontstaan en verbonden worden.

Bij het realiseren van natuur in de stad zijn veel stakeholders betrokken, zoals burgers, gemeenten, projectontwikkelaars, aannemers, architecten, woningcorporaties, bouwbedrijven, investeerders. Ieder met eigen doelstellingen, verantwoordelijkheden en middelen. Gemeenten zijn sleutelspelers bij het realiseren van groen in de stad vanwege hun verantwoordelijkheid voor ruimtelijke ordening, groenbeheer en een gezonde leefomgeving. De provincies richten zich op de inrichting van de omgeving van de steden. Op Rijksniveau raakt het vergroenen van steden opgaven van verschillende ministeries.’

De Minister geeft aan dat de verscheidenheid aan opgaven in het stedelijk gebied, de variëteit aan stakeholders die daarbij betrokken zijn en de rol die natuur kan spelen bij de invulling van deze opgaven vragen om een integrale aanpak. Haar inzet richt zich op kennisontwikkeling, het verbinden van sleutelspelers, het stimuleren van koplopers en het verbinden van natuur met andere stedelijke opgaven (zoals klimaatadaptatie, leefbaarheid en woningbouw) met als doel is om het belang van natuur te verankeren in de besluitvorming over deze stedelijke opgaven.

Green Deals, City Deal en DuurzaamDoor

In de afgelopen periode heeft het ministerie vooral een faciliterende rol gespeeld. Denk hierbij aan de verschillende Green Deals en een City Deal die door het ministerie zijn ondersteund, en de opstart van het kennis-en innovatieprogramma DuurzaamDoor bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). Deze inzet heeft geleid tot het opzetten van actieve netwerken, kennisverspreiding en het verkennen van verschillende beleidsinstrumenten.  In de City Deal Waarden van Groen en Blauw in de stad is er bijvoorbeeld een instrument ontwikkeld om de waarde van natuur uit te drukken in financiële termen. Deze zogenoemde Groene Baten Planner is toegepast in Amsterdam. Voor Amsterdam zijn de baten van het uitbreiden van de groene infrastructuur in vier scenario’s inzichtelijk gemaakt. Hiermee wordt de besluitvorming van de gemeente ondersteund.

De opgaven in het stedelijk gebied worden groter, en de gevolgen van bijvoorbeeld de warme zomers voor de leefbaarheid in de steden steeds duidelijker. Daarom heeft het Ministerie een impuls gegeven aan de inzet op het domein van natuur in de stad. De strekking van de moties sluit hier goed bij aan. Bij de uitvoering van de moties streeft de Minister naar een integrale benadering van verstedelijking waarbij het behoud en de ontwikkeling van natuur en biodiversiteit in stedelijk gebied goed wordt meegenomen. Dit krijgt vorm via de volgende activiteiten:

Innovatie via topsectoren aanpak

Samen met de ministers van Infrastructuur en Waterstaat en Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de drie topsectoren Agri & Food, Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en Water & Maritiem heeft de Minister het missiegedreven kennis-en innovatiebeleid uitgewerkt voor het thema “Landbouw, Water, Voedsel”. Er is opgeroepen tot projecten waarin nieuwe concepten worden ontwikkeld voor groen aan en op gebouwen en groen in de gebouwde omgeving. Dit najaar is de toewijzing van een eerste tranche kennisprojecten. De kennis die in deze projecten wordt opgedaan zal door gemeenten en projectontwikkelaars toegepast kunnen worden bij zowel de bouw van nieuwe wijken als aanpassing van bestaande wijken.

Participatietafel Natuurinclusief Bouwen

Het ministerie van LNV ondersteunt via het kennis-en innovatieprogramma DuurzaamDoor bij RVO.nl de participatietafel natuurinclusief bouwen. Overheden, wetenschappers, bouwbedrijven, architecten, natuurorganisaties en jonge professionals werken in deze tafel samen om de transitie naar natuurinclusief bouwen te versnellen.

Er is in toenemende mate interesse in natuurinclusief bouwen. Verschillende partijen hebben aangegeven dat kennisuitwisseling belangrijk is om natuurinclusief bouwen verder te brengen. Er is behoefte aan sessies waarbij gemeenten of regio’s een casus kunnen inbrengen om natuurinclusief bouwen integraal onderdeel te maken van hun specifieke situatie. Daarom is met de partijen van de tafel afgesproken om ‘On Tour’ te gaan in regio’s en gemeenten waar partijen iets willen, kunnen of moeten met het onderwerp natuurinclusief. Dit zal dit najaar van start gaan.

Nationaal Daken Plan De Green Deal Groene Daken Fase II is in mei 2019 afgerond. De partners van de green deal gaan door in de vorm van een Nationaal Daken Plan. Hiermee zetten ze een volgende stap bij het verankeren van groene daken in de stedelijke planvorming en de uitvoering daarvan. Het ministerie ondersteunt de uitwerking van dit plan dat eind dit jaar gereed zal komen.

Nationale Adaptatie Strategie (NAS)

In de NAS is de relatie tussen natuur en klimaatadaptatie een van de kernpunten. LNV faciliteert een adaptatiedialoog met sleutelspelers op dit thema. In samenwerking met verschillende partijen wordt aan een actieprogramma gewerkt om tot een natuurinclusieve en klimaatadaptieve stad te komen.

Hierbij is de samenwerking en verbinding met de adaptatiedialoog Gebouwde Omgeving gezocht die vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wordt getrokken. Naar verwachting wordt het actieprogramma eind dit jaar vastgesteld.

Nationale Omgevingsvisie (NOVI)

Gezonde en groene steden zijn in de ontwerp-NOVI benoemd als prioritaire opgave. Natuurinclusieve ontwikkeling voor nieuwe bouw-en ontwikkelopgaven is hierin aangewezen als een goed uitgangspunt voor de toekomst. De NOVI wordt begin 2020 vastgesteld.
In de ontwerp-NOVI is een programma Verstedelijking en Wonen aangekondigd waarin een verstedelijkingsstrategie met IPO, VNG en de Unie van Waterschappen zal worden uitgewerkt. In het programma zoekt het kabinet actief de samenwerking met alle partijen om natuur in de stad een goede plek te geven en een integraal onderdeel te maken van de verdere verstedelijking.

Panorama Lokaal

Het College van Rijksadviseurs heeft in samenwerking met het ministerie de prijsvraag Panorama Lokaal opgezet. Panorama Lokaal roept lokale partijen op om gezamenlijk wijken uit de tweede helft van de vorige eeuw aan de randen van de stad toekomstbestendig te maken. Hierbij liggen er kansen voor het verbeteren van de beleving en diversiteit van natuur. Bijvoorbeeld gaat het om natuurinclusief bouwen, opwaarderen van de groenstructuur en het verbinden daarvan met de natuur en het platteland.

Regio Deals

Ook binnen de Regio Deals worden aan mogelijkheden gewerkt om natuurinclusief ontwerpen, bouwen en beheren te integreren in de gebouwde omgeving. Denk hier bij aan de Regio Deal Parkstad Limburg en Regio Deal ZaanIJ.

Groenbeheer

Naast de ontwikkeling van meer groen in steden is goed groenbeheer van belang voor biodiversiteit. Het Ministerie is met gemeenten in gesprek over uitdagingen in het groenbeheer en daar waar grote uitdagingen zitten worden al stappen gezet. Zo is deze zomer gestart met het Kennisplatform Processierups (i.o.) waarin organisaties gaan samenwerken aan een betere kennis-en informatie-uitwisseling.

De opgaven in de stad zijn groot en raken verschillende partijen. Door een bewuste koppeling met natuur tot stand te brengen is het mogelijk om urgente maatschappelijke opgaven te helpen realiseren. Met de inzet van bovenstaande activiteiten is Minister Schouten ervan overtuigd bij te dragen aan een groene, klimaatbestendige, aantrekkelijke en gezonde stedelijke omgeving die de biodiversiteit versterkt.

Back To Top
The Green City uses Googles cookies and scripts to analyse your use of our website anonymously, so we can customise its functionality and effectiveness and display advertisements. We also use Facebook, Twitter, LinkedIn and Google cookies and scripts, with your consent, to enable social media integration on our website. If you wish to change which cookies and scripts we use, you can alter your settings below.
Annuleren