skip to Main Content
Drie ministers omarmen Natuurinclusief Bouwen

Drie ministers omarmen Natuurinclusief Bouwen

image Den Haag, 3 april 2018 Carola Schouten, vicepremier en minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. FOTO MARTIJN BEEKMAN / MINISTERIE VAN LNV
8.9.2020

Drie ministers omarmen Natuurinclusief Bouwen

Een groep wetenschappers, natuurorganisaties, bouwbedrijven en vertegenwoordigers van groenbedrijven deed eind 2019 een krachtig appèl op de overheid om ‘natuurinclusief bouwen’ tot norm te verheffen. Ze stelden voor de regelgeving aan te passen.

Natuurinclusief bouwen wil zeggen dat gebouwen zo worden ontworpen en ingericht dat ze een bijdrage leveren aan het versterken van de natuurwaarden en de biodiversiteit op en rond de bouwlocatie. Denk aan groene daken, gevelbeplanting, voorzieningen voor vogels en andere dieren en zorg voor de ecologie rond de gebouwen.

De vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit had bij minister aangedrongen op een inhoudelijke reactie. Mede namens haar collega’s van de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Infrastructuur en Waterstaat reageerde minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

In de brief aan de Tweede Kamer stelt ze:

‘Ik deel de ambitie om natuurinclusief bouwen, waar ook natuurinclusief renoveren onder valt, algemeen gangbaar te maken. Daarom wil ik samen met andere ministeries, provincies, gemeenten, natuurorganisaties en andere partijen verder in gesprek om toe te werken naar een samenhangende aanpak voor het vergroenen van de gebouwde omgeving. Mijn aanpak op het gebied van biodiversiteit in de gebouwde omgeving, richt zich op drie niveaus: groen op gebieds- en wijkniveau, natuurinclusief bouwen en renoveren, en de toepassing van natuur inclusieve materialen.’

De minister geeft in haar brief aan dat ‘de natuur beter verdient’. Ze sluit zich aan bij de notie dat ‘onze natuur in gevaarlijk vaarwater terecht is gekomen’. Ze stelt elders in de brief dat ‘investeren in natuur op de lange termijn een blijvende meerwaarde oplevert. Een gezonde en leefbare omgeving bestaat niet zonder natuur. We hebben de natuur hard nodig. Het is de basis van ons bestaan en van onze economie. De natuur is noodzakelijk, maar ook kwetsbaar’.

De initiatiefnemers zijn verheugd over de opstelling van de ministers. Ze kijken uit naar het gesprek met minister Schouten. Hun mening is helder: natuurinclusief bouwen moet de norm worden. Het vrijwillige en vrijblijvende moet er vanaf, dat past bij de pioniersfase. Ze vinden het tijd voor heldere regels gebaseerd op recente inzichten over de waarde van groen voor de leefomgeving van de mens en voor de natuur.

Back To Top
The Green City uses Googles cookies and scripts to analyse your use of our website anonymously, so we can customise its functionality and effectiveness and display advertisements. We also use Facebook, Twitter, LinkedIn and Google cookies and scripts, with your consent, to enable social media integration on our website. If you wish to change which cookies and scripts we use, you can alter your settings below.
Annuleren