skip to Main Content
De uitdaging is het combineren van verstedelijking en vergroening

De uitdaging is het combineren van verstedelijking en vergroening

28.6.2019

De uitdaging is het combineren van verstedelijking en vergroening

De samenleving van nu wordt voortdurend geconfronteerd met twee belangrijke opgaven op het vlak van de ruimtelijke ordening. De aanzienlijke woningbouwopgave en het klimaatbestendig inrichten van onze stedelijke gemeenten.

Door de groeiende bevolking en de toenemende behoefte om in de stad te wonen zijn er simpelweg veel meer woningen in en rondom de steden nodig. Tegelijkertijd zien we dat de gevolgen van de klimaatverandering regelmatig voor schade en overlast zorgen. Denk maar aan afgelopen week met de tropische temperaturen boven de 30 graden of het wateroverlast begin deze maand door heftige regenval. Om die te beperken worden overal – wat we noemen – adaptatie maatregelen genomen. Niet alleen in het zuidelijkste deel van Nederland kregen de steden te maken met hoos- en hagelbuien, ook in midden-Nederland was er veel wateroverlast.

En hier komt een Groene Stad in beeld. De toepassing van groen om b.v. het waterbergend vermogen in onze steden te vergroten moet wel gestimuleerd worden. Zo dragen groene daken en wadi’s bij aan het klimaatbestendig inrichten van gemeenten. De toepassing van meer groen in de openbare ruimtes kan door het planten van bomen, heesters enz. Maar ook door meer innovatieve toepassingen als groene gevels of groene daken. Het realiseren van meer groen in bebouwde omgevingen beperkt schade en verbetert de leefbaarheid in onze steden.

De stelling van stichting De Groene Stad is dat de inzet van groen één van de meest kosteneffectieve klimaatadaptatieve maatregelen is die goed kan worden gecombineerd met de uitdagende woningbouwopgave. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, Kasja Ollongren gaf aan dat er tot 2040 in Nederland landelijk 1 miljoen woningen extra nodig zijn. Een groot deel daarvan moet worden gerealiseerd door gemeenten en in de steden. Ook wees zij op het belang van een gezonde leefomgeving en het realiseren van de klimaatdoelstellingen. In onze visie is natuurlijk groen daarbij onontbeerlijk.

De Omgevingswet biedt kansen om gemeenten, provincies en waterschappen meer ruimte te geven om het beleid af te stemmen op de eigen behoeften en doelstellingen. Dit bestaat uit het vergroenen van de steden en aan de samenwerking van de G4 gemeenten en de G32 gemeenten in de steeds groter wordende steden. Het aangaan van externe samenwerkingsverbanden kan sneller leiden tot domein brede oplossingen. Samenwerking van kennisinstellingen, groenvoorzieners, stadsarchitecten-en ontwikkelaars en maatschappelijke organisaties in een vroeg stadium biedt de voordelen van een meer integrale aanpak. Het verbinden van de actoren rondom stedelijke vraagstukken is wenselijk.

 

Back To Top
The Green City uses Googles cookies and scripts to analyse your use of our website anonymously, so we can customise its functionality and effectiveness and display advertisements. We also use Facebook, Twitter, LinkedIn and Google cookies and scripts, with your consent, to enable social media integration on our website. If you wish to change which cookies and scripts we use, you can alter your settings below.
Annuleren