skip to Main Content
De serie factsheets groeit!

De serie factsheets groeit!

28.6.2019

De serie factsheets groeit!

De resultaten van het onderzoekprogramma de Groene Agenda worden op een toegankelijke manier gepubliceerd in factsheets. Wageningen University & Research voert in opdracht van Stichting De Groene Stad en Royal FloraHolland onderzoek uit naar de effecten van groen op een aantal terreinen. ‘Groene draad’ is de relatie groen, mens en gebouwde omgeving.

In de serie zijn onder de noemer ‘Groen in de Stad’ vier nieuwe uitgaven verschenen.
1. Klimaat en temperatuur
2. Luchtkwaliteit
3. Waterhuishouding
4. Biodiversiteit

Groen in de stad – klimaat en temperatuur

De temperatuur in de stad stijgt in warmere perioden onder invloed van de klimaatverandering. Dit kan leiden tot negatieve effecten op de gezondheid en het welbevinden van de inwoners. Klimaatadaptatie is nodig om de stad leefbaarder te maken en extreme temperaturen in de zomer terug te dringen. De groene infrastructuur speelt hierbij een belangrijke rol. In deze factsheet worden handvatten gegeven voor een betere toepassing van groen. Deze factsheet Klimaat en temperatuut is te downloaden via: https://nl.thegreencity.eu/thema/klimaat/

Groen in de stad – luchtkwaliteit

Verontreiniging bedreigt de gezondheid van de inwoners van onze steden. Groen draagt bij aan het wegvangen van de uitlaatgassen en het binden van fijn stof. Groen kan worden ingezet om kwetsbare gebieden af te schermen van emissiebronnen en draagt bij aan de verbetering van de luchtkwaliteit in stad en regio. Dit factsheet gaat over de positieve effecten van groen op de luchtkwaliteit. Deze factsheet is te downloaden via: https://nl.thegreencity.eu/thema/welzijn/

Groen in de stad – waterhuishouding

De waterhuishouding is belangrijk voor de klimaatbestendigheid van de stad. We zien dat het aantal en de hevigheid van regenbuien toeneemt. Groen is een van de antwoorden. Doordachte toepassing kan wateroverlast door ‘piek’-neerslagen verminderen. Deze factsheet worden handvatten gegeven voor het vergroten van het waterbergend vermogen van steden met behulp van groen. Deze factsheet is te downloaden via: https://nl.thegreencity.eu/thema/klimaat/

Groen in de stad – biodiversiteit

Biodiversiteit is de basis voor de vele baten (ecosysteemdiensten) van het groen op het gebied van klimaat in de stad, luchtkwaliteit en waterhuishouding. Een grote biodiversiteit beïnvloedt aantoonbaar het leven en welzijn van de bewoners van een stad. In dit factsheet is informatie samengevat over hoe bomen, vaste planten, bloembollen enz. grotere biodiversiteit in onze bebouwde omgeving kan ondersteunen. Deze factsheet is te downloaden via:
https://nl.thegreencity.eu/thema/biodiversiteit/

De bovenstaande factsheets zijn vooralsnog alleen in de Nederlandse taal beschikbaar.

Factsheets in het Engels en het Nederlands

De volgende factsheets zijn geactualiseerd en in zowel het Nederlands als in het Engels beschikbaar.

1. Groen: meer dan mooi en gezond – Greenery: more than beauty and health
2. Groen en Leren – Greenery and education
3. Groen en Wonen – Greenery and residential
4. Groen en Werken – Greenery and Work
5. Groen en Zorg – Greenery and Healthcare

Groen: meer dan mooi en gezond – Greenery: more than beauty and health

Deze factsheet geeft een overview van de invloed van groen op verschillende aspecten van het leven.
De algemene voordelen van groen in relatie tot gezondheid en welbevinden bij Wonen, Werken, Leren en Zorg komen aan de rode. Deze factsheet is in zowel Engels als Nederlands te downloaden via: https://nl.thegreencity.eu/thema/welzijn/

Groen en Leren – Greenery and education

Groen in en rondom scholen, kinderdagverblijven en op campussen heeft veel positieve effecten. De gezondheid en het welbevinden van personeel en scholieren / studenten neemt aantoonbaar toe. Daarnaast verbetert het concentratievermogen, de leerprestaties en het sociale klimaat. In deze factsheet worden de voordelen van groen in relatie tot scholen, kinderdagverblijven en campussen behandeld. Het geeft tips om groen succesvol toe te passen in een leeromgeving. De factsheet is in zowel het Engels als Nederlands te downloaden via: https://nl.thegreencity.eu/thema/sociale-cohesie/

Groen en Wonen – Greenery and residential

Groen in en rondom woonhuizen en appartementen heeft een positief effect op het leefklimaat. Het verbetert de gezondheid en welbevinden van de bewoners. Deze factsheet geeft meer inzicht in de positieve effecten van groen in relatie tot wonen. Ook worden tips gegeven hoe groen in de woonomgeving succesvol kan worden toegepast. De factsheet is in zowel het Engels als Nederlands te downloaden via: https://nl.thegreencity.eu/thema/sociale-cohesie/

Groen en Werken – Greenery and Work

Groen in en om bedrijven is goed voor het klimaat en een goede invloed op de gezondheid en het welbevinden van medewerkers en bezoekers. Het draagt bij aan het concentratievermogen, stressreductie en arbeidsproductiviteit. Deze factsheet geeft meer inzicht in de relatie groen en werk. Ook geeft het tips over de toepassing van groen in en rond de werkomgeving. Deze factsheet is in zowel het Engels als Nederlands te downloaden via: https://nl.thegreencity.eu/thema/economie/

Groen en Zorg – Greenery and Healthcare

Verzorgingshuizen, ziekenhuizen en klinieken en groen is het onderwerp van deze factsheet. Aan bod komen de positieve effecten op het klimaat binnen en buiten de instelling. Patiënten herstellen sneller en het welbevinden van personeel en bezoekers neemt toe. Deze factsheet gaat in op groen in relatie tot zorg en bevat praktische tips. Deze factsheet is in zowel het Engels als Nederlands te downloaden via: https://nl.thegreencity.eu/thema/welzijn/

 

Back To Top
The Green City uses Googles cookies and scripts to analyse your use of our website anonymously, so we can customise its functionality and effectiveness and display advertisements. We also use Facebook, Twitter, LinkedIn and Google cookies and scripts, with your consent, to enable social media integration on our website. If you wish to change which cookies and scripts we use, you can alter your settings below.
Annuleren